ไก่เชิงจันทบุรี เชิงดี ตีแม่น แข็งแกร่ง

ไก่เชิงจันทบุรี

เชื่อได้ว่าเพื่อนๆชาว FIFA55 หลายๆคนอาจเคยได้ยินกันมาก่อนใช่ไหมครับ สำหรับคำว่า ไก่เชิงจันทบุรี เป็นที่รู้กันดีว่า จันทบุรี นอกจากจะ
เป็นเมืองที่มีพลอยสวยงาม ก็ยังขึ้นชื่อเรื่องผลไม้หลากหลายชนิดอีกด้วย เช่น ทุเรียนอร่อย เงาะล่อนแล้ว แล้ววันนี้เราจะแนะนำให้ทุกคนได้
รู้จักกันอีกอย่างอย่างนั้นก็คือ

ไก่เชิงจันทบุรี

จันทบุรียังมีไก่เชิงชนดีอีกด้วย เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นถ้ายิ่งเราไม่ได้เป็นนักเลงไก่ชนแล้วด้วยกูไม่เคยได้ยินคำนี้กันมาก่อนหรือ
อาจจะไม่เคยรู้จักชื่อเรียกอะไรแบบนี้กันมาก่อน “ไก่จันทบุรี” เเต่ สำหรับไก่จันทบุรี จะเป็นไก่ที่ไม่ค่อยสวยแต่มีฝีเท้าจัด ชั้นเชิงดีพอสมควร
ส่วนรูปร่าง จะเป็นไก่ทรงหางหอกตั้งจับยาน อกสั้น ค่อนข้างที่จะเป็นไก่ชนเร็ว หางสั้นๆ ขาใหญ่ และ คอยาว หน้าตา ไก่จันทบุรี เป็นไก่หน้า
ใหญ่ หงอนใหญ่ กะโหลกใหญ่และยาว ฉลาด

ไก่เชิงจันทบุรี

ส่วนเรื่องสีสัน ไก่จันทบุรมีเก่งๆ 2 สี คือสีประดู่กับสีเหลือง ไก่สีแปลกไปกว่าตำรา คือประดู่หางหมก เหลืองหางดำ ต้นตระกูลไก่จันทบุรีน่า
จะมาจากไก่ประดู่ผสมเหลือง สีที่เก่งๆจึงเป็นสีผสมกันก็ว่าได้
เกล็ด แข้ง ขา ไก่จันทบุรี จะมีเกล็ดแข้งใหญ่ ส่วนใครที่ยังไม่รู้จักไก่จันทบุรีก็ลองไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกันดูได้ครับ

ไ ก่ เ ชิ ง เ ป็ น ไ ก่ ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม ม า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  สำ ห รั บ ผู้ ที่ ชื่ น ช อ บ ใ น ก า ร เ ลี้ ย ง ไ ก่ เ ชิ ง  ต้ อ ง เ ลี้ ย ง ใ ห้ แ ข็ ง แ ก ร่ ง อึ ด  ถึ ก  ท น  ไ ก่ ช น ก็ เ ป รี ย บ เ ส มื อ น นั ก กี ฬ า นั่ น แ ห ล ะ ค รั บ   ต้ อ ง มี ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม  แ ต่ ผู้ ฝึ ก ต้ อ ง เ ข้ า ใ จ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ไ ก่ ช น ด้ ว ย   ต้ อ ง ฝึ ก  จ า ก ห นั ก ไ ป เ  บ า

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ > > Incredible-fantasies

Written by