ไก่สองสายเลือด ที่มีการพัฒนามายาวนานพม่าง่อน

ไก่สองสายเลือด ที่มีการพัฒนามายาวนานพม่าง่อน

ไก่สองสายเลือด ที่มีการพัฒนามายาวนานพม่าง่อน พม่าง่อนเป็นไก่สองสายเลือด ที่มีการพัฒนามายาวนานกว่ารูปแบบอื่น ๆ จนในปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่าพม่าลูกผสมที่พัฒนากันหลากหลายล้วนเกิดจากพื้นฐานพม่าง่อนทั้งสิ้น พม่าง่อนมีจุดเด่นอย่างไร เป็นคำถามที่ถามกันไม่รู้จักจบสิ้น

วั น นี้ เ ล ย ม า ส รุ ป ย้ำ อี ก ที ว่ า เ ข า  ดี อ ย่ า ง ไ ร

1. กระดูกดีเยี่ยมครับ ได้โครงสร้างมาดีเยี่ยมดูแข็งแรงขึ้นเยอะ ถ้าได้เลือดง่อน 25 พม่า 75 ดูโครงสร้างดีมาก ๆ  ถ้าได้เลือดพม่าสัก 87.5 ดูจะออกหน้าตาสีสรรและน้ำขนเป็นพม่าเยอะมาก ลีลาก็ค่อนข้างดี ลูกตีก็เผ็ดจี๊ดดีแท้ครับ ดังนั้นพม่า 87.5ง่อน 12.5 จึงถือวาเป็นพม่าง่อนในอุดมคติครับ

2. การเลี้ยงดูก็จะง่ายขึ้นด้วยครับ เพราะสามารถนำมาเลี้ยงได้ตั้งแต่อายุยังน้อย 9 เดือนก็ครอบสุ่มได้แล้ว เลี้ยงก็แข็งแรงง่าย ยืนระยะได้ดี ทนแรงเสียดสีได้ดี สำคัญที่สุดต้องัดสายพันธุ์ง่อท่มีน้ำอดน้ำทนให้มาก ๆ  เพราะง่อนบางสายขี้ใจน้อยเหมือนกันพอเอามาใส่พม่าบางสายที่ขี้ใจน้อยยิ่งไปกันใหญ่

3. ลีลาเด่นที่พัฒนาได้มักจะเป็นโยกถอดถอย หรือหนุน ๆ ถอด ๆ ตีเจ็บ ถ้าเป็นม้าล่อมักจะเป็นม้าล่อทางยาวครับ ยางตัวชอบโดดสังเวียน  บางทีขนแรกไม่โดดขนสองโดดเฉยเลย บางตัวขนแรกโดดขนสองไม่โดด ทางแก้คือเอามันกลับไปผสมสายตัวเมียม้าล่ออีกครับ  จะมีการล่อเนียนขึ้นในชั้นลูก สำคัญให้หาตัวเมียสายม้าล่อสั้นไว้เป็นหลัก หากได้พ่อพม่าง่อนล่อยาวใส่เข้าไปมักจะไม่ผิดพลาดจะล่อสวยงาม

ไก่สองสายเลือด ที่มีการพัฒนามายาวนานพม่าง่อน
ไก่สองสายเลือด ที่มีการพัฒนามายาวนานพม่าง่อน

4. อายุพร้อมชนสำหรับไก่ลูกผสมสองสายพม่าง่อนคืออายุเลยขวบครับจะได้ เพราะกระดูกพม่าและกระดูกง่อนจะให้แข็งแกร่งจริงๆ ก็ต้องรอ12 เดือนขึ้นครับพอจะชนทางยาวได้ ถ้าได้ลูกแหลมจะดีที่สุดครับถือว่าสุดยอด

5. ม่ า ที่ เ น้ น ม า ทำ ไ ก่ ส อ ง ส า ย ค ว ร เ น้ น ที่ น้ำ ข น ดี ๆ น ะ ค รั บ เ อ า ป ร ะ เ ภ ท ปี ก ย า ว ๆ เ ล ย ก้ น ไ ป   ส ร้ อ ยค อ ป ะ บ่ า ร ะ ย้ า ย า ว  ๆ จ ะ ดี   เ พ ร า ะ ง่ อ น ข น น้ อ ย เ มื่ อ นำ ม า พั ฒ น า จ ะ ไ ด้ แ ก้ ไ ข ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง ง่ อ น ไ ด้ ค รั บ

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก > > > > > > > > > > >

Written by