ยา และ วิธีสมานแผลไก่ ที่บ่อนเปิดห้ามนำเข้า

ยา และ วิธีสมานแผลไก่ ที่บ่อนเปิดห้ามนำเข้า

ยา และ วิธีสมานแผลไก่ ที่บ่อนเปิดห้ามนำเข้า
ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนชาว มาทำความรู้จัก กับวิธีสมานแผลไก่สูตรโบราณที่หลายๆคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนหรือถ้าคนที่เลี้ยงไก่มานานแล้วอาจจะรู้บ้าง แต่ก็ไม่มีใครค่อยนิยมใช้กันแล้วเพราะว่าในการใช้สำหรับบอลเปิดทั่วไป

จะไม่อนุญาตให้เอาเข้าไปในบ่อนแต่ถ้าเราตีตามบ้าน หรือว่าซ้อมไก่แล้วไก่เจ็บมีแผลวิธีนี้สามารถใช้ ยา รักษาแผลไก่ได้ถือว่าเป็นวิธีรุ่นปู่รุ่นย่าที่ทำกันมาเลยครับ สำหรับตีถ้าไก่เจ็บ ไห้ไล่ลมไก่ ด้วยการเคี้ยวตะไคร้ ให้บ่นแล้วป้อน อย่างน้อยๆ 2 ก้อนประมาณ 1 นิ้วก้อยครับ ป้อน 2 ก้อนต่อ 1 อันครับ

และถ้าไก่มีแผลไม่ว่าจะเป็นแผลที่หน้าหรือแผลที่หัวปลีกจากการถูกดีถูกจิก ให้เราใช้ใบพลูครับพลูกินหมากของคนแก่นี่เอง ให้เรานำใบพลูมาหนาบกับกระเบื้องที่ร้อนให้เเค่พออุ่น แล้วนำใบพลู มาหน้าที่หน้าไก่ หรือแผลตามหัวปลีกตามหัว ที่เกิดจากการถูกตี และนอกจากใบพลูแล้ว ยังมีใบพลับพลึง

ยา และ วิธีสมานแผลไก่ ที่บ่อนเปิดห้ามนำเข้า
ยา และ วิธีสมานแผลไก่ ที่บ่อนเปิดห้ามนำเข้า

ที่สามารถนำมารักษาแผลไก่ได้อีกด้วย การใช้ก็เหมือนกันกับใบพลูให้เรานำใบพลับพลึง มาหนาบกับกระเบื้องให้พออุ่นๆแล้วนำมาประคบที่แผล นอกเหนือจากการไขหัวแล้ว

วิ ธี ที่ ไ ด้ บ อ ก ไ ป จ ะ เ ป็ น เ ค ล็ ด ลั บ ข อ งคนที่ตีไก่จริงๆแต่วิธีนี้จะเป็น

วิ ธี ที่ บ่ อ น เ ปิ ด ทั่ ว ไ ป จ ะ ไ ม่ แ น ะ นำ ใ ห้ ทำ เ พ ร า ะ บ น เ ปิ ด ทั่ ว ไ ป จ ะ ไ ม่ ใ ห้ เ อ า อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ ที่   เ ร า ใ ช้ ป ร ะ ค บ แ ผ ล ไ ก่ เ ข้ า ไ ป  ใ น บ่ อ น ค รั บ แ ต่ วิ ธี นี้ ส า ม า ร ถ นำ ไ ป ใ ช้ ไ ด้ ใ น ก า ร เ ลี้ ย ง  ไ ก่ ซ้ อ ม ไ ก่ แ ล ะ ตี ไ ก่ ต า ม บ้ า น ค รั  บ

ไ ป ยั ง ห น้ า ห ลั ก > > > > > > > > > >

 

Written by