การต้มน้ำกราดน้ำไก่ และ การกราดน้ำไก่ FIFA55

การต้มน้ำกราดน้ำไก่ และ การกราดน้ำไก่ FIFA55

การต้มน้ำกราดน้ำไก่ และ การกราดน้ำไก่ FIFA55
อย่างที่รู้กันดีครับ ว่าตอนนี้การเดิมพันไก่ชนก็มีอยู่ในระบบการเดิมพันแบบออนไลน์แล้วอย่างเช่นเว็บ FIFA55 ของเราก็ได้นำการไก่ชนมาไว้ให้นักเดิมพันมากมายที่ชอบในการเดิมพัน ไก่ชน ได้มาเลือกเล่นกัน เพื่อรองรับความต้องการ ของนักเดิมพันไม่ว่าจะมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ

เพื่อให้ทุกคน สะดวกสบาย ต่อการเดินทางมากขึ้นในระบบมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถเล่นไก่ชนได้กับเว็บคาสิโนออนไลน์แล้วครับ
และสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำการต้มน้ำไก่ และ

การต้มน้ำกราดน้ำไก่ สมุนไพรที่ใช้จะมีดังนี้ครับ ใบมะขาม ใบส้มป่อย ขมิ้นชัน ไพร นำทั้งหมดนี้มาต้มรวมกัน 1 หม้อตั้งต้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ถึงจะนำมากราดน้ำไก่ได้ แล้วเวลาที่จะกัดเราก็จะต้องรอให้น้ำที่ต้มน้ำอุ่นพอดีก่อน ถึงจะนำน้ำมากัดไก่ได้ แล้วสำหรับน้ำไก่ที่เราต้มไว้เพื่อเตรียมกราดน้ำไก่ถ้าหากว่าเราจะนำมากราดน้ำไก่ให้เราตักออกมาแค่สำหรับกราดน้ำไก่ 1 ตัว ห้ามนำผ้ากราดน้ำไก่ไปจุ่มลงในหม้อนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีไก่ตัวใดตัวนึงที่เป็นโรค จะทำให้โลกนั้นติดไก่ตัวอื่นๆได้ง่ายมาก

การต้มน้ำกราดน้ำไก่ และ การกราดน้ำไก่ FIFA55
การต้มน้ำกราดน้ำไก่ และ การกราดน้ำไก่ FIFA55

เรานำน้ำกราดที่เราต้มไว้เช็ดตามตัวไก่ทั้งหน้าทั้งตัวหัวปลีกแต่ที่ต้องเว้นเลยก็คือปีกทำยังไงก็ได้ไม่ให้เปียกนะครับเพราะจะทำให้ปีกผุ โดยวิธีทั่วไปอาจจะใช้ถุงพลาสติกมาครอบปีกไว้เพื่อไม่ให้น้ำโดนปีกไก่นั่นเอง หลังจากที่เราเช็ดน้ำไก่เสร็จแล้วให้นำกระเบื้องมานาบไฟ แค่พออุ่นๆแล้วนำมาประคบตามหน้า ตามตัว น่อง หัวปลี

ย้ำ ว่ า ห น้ า ก ร ะ เ บื้ อ ง ใ ห้ แ ค่ พ อ อุ่ น ๆ น ะ ค รั บ ไ ม่ ต้ อ ง ถึ ง กั บ ร้ อ น  หลังจากนั้นเราก็นำไก่ออกไปตากแดด ให้สังเกตที่ ไก่จะมีอาการหอบ พอไก่หอบ ก็ นำ ไ ก่ เ ข้ า ร่ ม ไ ด้ เ ล ย 

 แ ล ะ นำ ไ ก่ ม า เ ช็ ด น้ำ เ ป ล่ า  ต า ม ตั ว เ ห มื อ น เ ดิ ม เ ล ย ค รั บ เ ช็ ค แ ค่ พ อ ป ร ะ ม า ณ ห ลั ง จ า ก นั้ น ก็ เ อ า ข้ า วเ อ า น้ำ ไ ห้ กิ น ไ ด้ เ ล ย  เ ป็ น อั น เ ส ร็ จ ก า ร ก ร า ด น้ำ ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Written by